På denne siden finner du:

 1. Tjenesteuttalelse
 2. Tjenestemannens rett til å si opp
 3. Oppsigelse
 4. Reaksjoner

 

1. Tjenesteuttalelse

En tjenestemann som slutter i en stilling etter å ha sagt opp eller blir avskjediget, skal ha skriftlig attest (Arbeidsmiljøloven §15-15).

Attesten skal inneholde:

 • Navn og fødselsdato
 • Hvilken/hvilke stillinger vedkommende har hatt og datoer for dette.
 • Opplysninger om hvilke arbeidsområder tjenestemannen har hatt.

Attesten kan videre gi en vurdering av tjenestemannen og hvordan vedkommende utførte arbeidet, dersom tjenestemannen selv ønsker det (Personalreglementet §25)

2. Tjenestemannens rett til å si opp (TML §11)

En tjenestemann har rett til å si opp sin stilling. Dersom ikke annet er fastsatt er oppsigelsesfristene:

I prøvetiden: 3 mnd

Inntil ett år: En måned

Over ett år: Tre måneder

3. Oppsigelse (TML §§ 8, 9 og 10)

I prøvetiden (de første seks månedene) kan tjenestemannen sies opp med tre ukers frist såfremt vedkommende ikke kan tilpasse seg arbeidet eller ikke stiller rimelige krav til dyktighet og pålitelighet. Husk at tjenestemannen skal ha fått nødvendig veiledning og vurdering av sitt arbeid. En tjenestemann kan også sies opp dersom påkrevet opplæring ikke er fullført på en tilfredsstillende måte.

I de første tjenesteår kan en fast tilsatt med mindre enn to års sammenhengende tjeneste eller en midlertidig tilsatt med mindre enn fire års sammenhengende tjeneste sies opp fra sin stilling når det har en saklig grunn i virksomhetens eller tjenestemannens forhold. Her kan det føre til at man har fortrinnsrett til en annen stilling jf. TML §13.

Etter de første tjenesteår kan en fast tilsatt med mer enn to års sammenhengende tjeneste eller en midlertidig tilsatt med mer enn fire års sammenhengende tjeneste sies opp fra sin stilling med 6 måneders frist når stillingen inndras eller arbeidet faller bort. Man kan også sies opp dersom man på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste, ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendig eller av andre grunner er varig uskikket.

Husk imidlertid at det stilles krav til arbeidsgiver ifm. opplæring  ved at tilsatte skal sikres muligheter til å mestre nye krav og fremtidige behov gjennom kompetansegivende arbeidsoppgaver og andre utviklingstiltak (HA §22). Når det gjelder nye systemer innen IT/IKT skal det avtales med tillitsvalgte hvordan tilsatte skal sikres kompetanseheving (HA§14).

Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning, skal arbeidsgiver sørge for nødvendig informasjon, medvirkning og kompetanseheving (AML§4-2 (3))

Les mer om krav til arbeidsmiljøet i Arbeidsmiljølovens kap. 4.

Oppsigelse etter denne paragraf kan også føre til at man har fortrinnsrett til en annen stilling jf. TML §13. Se Ansettelses/ tilsettingsprosessen for mer info.

4. Reaksjoner

Tilsettingsorganet (tilsettingsrådet) treffer vedtak om å si opp, suspendere eller avskjedige en tjenestemann. Når det gjelder suspensjon som krever særlig rask avgjørelse kan foresatte tjenestemyndighet (regionsdirektør, lokal driftsenhetsleder, direktøren for KRUS eller direktøren for KITT) treffe vedtak om dette (jf. Personalreglementet §19).

Før en tjenestemann ilegges en reaksjon skal vedkommende få mulighet til å forklare seg muntlig for de som skal avgjøre saken. Man har også rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen rådgiver (TML §18).

Reaksjonstrappen

 • Administrativ tilrettevisning: Dette kan være en veiledning på noe som er gjort feil og kan være helt udramatisk.  Dette er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages og det er heller ingen fastsatt frist for å fjerne dette fra personalmappen dersom det blir gjort skriftlig. Tilrettevisninger må ikke gjennom tilsettingsrådet.
 • Ordenstraff (TML §14): Dette omfatter skriftlig irettesettelse, tap av ansiennitet eller degradering. En av disse reaksjonene kan ilegges ved
  • Overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter
  • Utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.

En ordenstraff i kriminalomsorgen slettes etter 5 år (jf. Personalreglementet  §17).  Dette innebærer imidlertid bare at det ikke skal benyttes senere, men at det fortsatt kan oppbevares.

 • Suspensjon (TML §16)Dersom tjenestens tarv krever det kan en tjenestemann fjernes fra sin stilling med øyeblikkelig virkning, dersom det er grunn til å anta at vedkommende er skyldig i atferd som kan føre til avskjed. Inntil det foreligger avskjedsvedtak har vedkommende krav på stillingens lønn.
 • Avskjed (TML §15): En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
  • har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter
  • ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen