På denne siden finner du:
  1. Ferieåret og opptjeningsåret
  2. Uttak av ferie
  3. Overføring av ferie
  4. Arbeidsgivers mulighet til å endre ferien
  5. Arbeidstakere over 60 år
  6. Arbeidstakere uten full opptjening
  7. Sykdom
  8. Beregning av feriepenger
  9. Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold

Bestemmelsene for ferie kommer fram av «Lov om ferie« og «særavtale om ferie for statstjenestemenn».

Ferie er også omtalt i Veileder i arbeidstidsregulering. I kapittel 7 finner du blant annet finner regler rundt ferie på byttevakter i tillegg til de ordinære bestemmelsene som er hentet fra ferieloven mm. 

1. Ferieåret og opptjeningsåret

Ferieåret følger kalenderåret, mens opptjeningsåret er året før. Dersom man har arbeidet fulltid det foregående året har man rett til 25 virkedager (4 uker av 6 virkedager) + 1 dag ferie med lønn påfølgende kalenderår (ferieloven §4). Her er det verdt å merke seg at det ferieloven omtaler som en seks dagers uke, i praksis er en fem dagers uke. Vi vil i resten av dette kapittelet gå ut fra fem dagers ferieuke  Ferieloven betegner heller ikke søndag som virkedag. Som arbeidstaker i staten har man i tillegg rett til 4 dager fri (tariffestet). Det betyr at man har fem uker ferie disponibel om man har hatt full opptjening året før. Arbeidstaker kan kreve å få vite tidspunkt for ferien 2 måneder før ferien starter (ferieloven §6-2)

2. Uttak av ferie

For turnuspersonell er det vanlig å omregne dette til timer. Ved ferie på timer vil hver dag regnes om til 7,5 time. Det vil si at fem uker ferie tilsvarer 187,5 timer ferie. Uttak av ferie skjer på beregnet tid.

Arbeidstaker kan i utgangspunktet kreve å få ta ut hovedferien (15 dager/3 uker) i perioden 1. juni til 30.september. Unntak er hvis man er tilsatt etter 15. august eller har fått ferien utsatt pga. sykdom i ferien. De resterende 10 dagene/2 ukene kan kreves tatt ut samlet (ferieloven §7), men også som enkeltstående dager.

Dersom man har mer enn 5 dager/1 uke ferie kan man kreve å få arbeidsfri deler den siste søndagen før man går ut i ferie(fra kl 16.00). Likeledes kan arbeidsgiver pålegge arbeidstageren å møte på jobb kl 16.00 om søndag er den siste dagen i ferien. (ferieloven §5-4).

3. Overføring av ferie

Man kan skriftlig avtale forskuddsferie eller overføring av 10 dager/2 uker ferie til påfølgende ferieår (ferieloven §7-3). I tillegg kan man søke de tariffestede dagene overført. Det vil i praksis si at man kan overføre (etter søknad) 14 feriedager/105 timer.

Man kan også søke om å ta ut ferie på forskudd jf. særavtale om ferie for statstjenestemenn

4. Arbeidsgivers mulighet til å endre ferien

Arbeidsgiver kan endre allerede godkjent ferie, men da skal det forekomme uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Merutgifter skal bli erstattet og må opplyses om i forkant (ferieloven §6-3).

5. Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 5 dager (ferieloven §5-2). Arbeidstaker bestemmer selv når han ønsker å ta ut denne ferien (ferieloven §6-1), men plikter å gi beskjed til arbeidsgiver med minst 2 ukers varsel (ferieloven §6-2)

6. Arbeidstakere uten full opptjening

Dersom man ikke har full opptjeningstid har man likevel krav på ferie. Man kan ikke pålegges å ta ut ferie utover det man har opptjent feriepenger til (ferieloven §5-5)

 7. Sykdom

Dersom man blir syk med legeerklæring før ferien kan man kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Legeerklæringen må fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien (ferieloven §9).

Dersom man kan dokumentere sykdom med legemelding i ferien kan man kreve at tilsvarende antall virkedager utsettes og gis som ny ferie senere. I staten gjelder dette fra første sykdomsdag (særavtale om ferie for statstjenestemenn).

8. Beregning av feriepenger

Satsene for beregning av feriepenger er 12% av feriepengegrunnlaget året før (HTA pkt. 6 nr. 5). For de som fyller 60 år er satsen 14,3%.

Beregne utbetalingen av feriepenger (for faste tilsatte):

12% av feriepengegrunnlaget fra i fjor

÷ 5 uker lønn (som tilsvarer ferien)

+ 1 månedslønn

Dette utbetales uten skattetrekk den måneden, men regnes med i samlet skattbar årsinntekt

 

Senioruttak for de over 60:

14,3% av feriepengegrunnlaget fra i fjor

÷ 6 uker lønn (som tilsvarer ferien)

+ 1 månedslønn

Dette utbetales uten skattetrekk den måneden, men regnes med i samlet skattbar årsinntekt

Dette vil si at i juni får man utbetalt lønn og feriepenger. Samtidig trekkes det fra 5 ukers grunnlønn, siden man ikke skal ha både lønn og feriepenger de 5 ukene man har ferie. Når man tar ut ferie, uansett når på året det er, får man grunnlønnen som vanlig.

Eventuelle variable tillegg utbetales i tillegg til dette i juni.

9. Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold, jf. ferieloven § 11 nr. 3 og særavtale om ferie for statstjenestemenn

Dersom arbeidsforholdet i staten opphører, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

Når en tilsatt i staten fratrer sin stilling for å gå over i en annen statsstilling, regnes ikke dette som opphør av arbeidsforhold etter ferieloven § 11 nr. 3. Det skal følgelig ikke foretas noe endelig feriepengeoppgjør i slike tilfelle. Arbeidstakeren tar med seg sin rett til feriepenger og feriefritid til det nye arbeidsstedet. Det foretas ikke refusjon mellom de statlige virksomhetene.