På denne siden finner du:

  1. Hvem kan få fleksibel arbeidstid?
  2. Fremgangsmåte
  3. Tvisteløsning

Se hele avtalen her

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7 nr. 4 og aml. § 10-12.

Fleksitidsavtalen gjelder i utgangspunktet alle tilsatte, dersom tjenstlige grunner ikke gjør det mulig. Arbeidsgiver fastsetter dette, etter drøftinger med tillitsvalgte (se pkt. I og II (1) i særavtale om fleksibel arbeidstid)

1. Hvem kan få fleksibel arbeidstid? (arbeidstilsynet.no)

Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid er betinget av at det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som er en vesentlig ulempe må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I noen virksomheter vil det være vanskelig å gjennomføre fleksibel arbeidstid. Eksempler på dette kan være i tjenesteytende virksomhet hvor de ansatte må være tilstede av hensyn til brukerne.

Det er ikke nok å påvise en generell ulempe. Ulempene må være forholdsvis betydelige for at arbeidstaker skal kunne nektes fleksibel arbeidstid. Det er i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å påvise at slik vesentlig ulempe foreligger. Arbeidsgiver er under enhver omstendighet forpliktet til å forsøke å legge forholdene til rette slik at ulempene blir minst mulig.

2. Fremgangsmåte

Arbeidstakere som ønsker fleksibel arbeidstid, må ta dette opp med arbeidsgiver, enten muntlig eller skriftlig. Avtale om fleksibel arbeidstid skal fremgå av den skriftlige arbeidsavtalen. Ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen har arbeidstaker rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant.

3. Tvisteløsning

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om det foreligger rett til fleksibel arbeidstid kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda.

Fristen for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet fra arbeidstaker.

 

Les mer:

–       Arbeidsmiljøloven § 10-2 (3) om arbeidstidsordninger.

–       Arbeidsmiljøloven § 10-13 – om tvisteløsning.

–       Arbeidsmiljøloven § 17-2 – om tvisteløsningsnemnd.