På denne siden finner du:

  1. Graviditet
  2. I forbindelse med fødsel
  3. Delvis permisjon/ gradert uttak
  4. Lønn etter permisjon
  5. Adoptivforeldre og fosterforeldre
  6. Barn og barnepassers sykdom

 

Denne siden oppgir hvilke type permisjon man har krav på. Hva som gir rett til foreldrepenger fra folketrygden kan du lese mer om på nav.no:

//NAV//Familie//Venterdubarn?/

Det er med andre ord ikke all permisjon som er nevnt her som nødvendigvis gir stønad.

Stønadsperioden er 47 uker med 100 prosent dekningsgrad eller 57 uker med 80 prosent dekningsgrad (NAV.no).

Du må søke skriftlig om foreldrepenger. Du kan søke elektronisk til NAV eller levere en papirversjon.

1. Graviditet

Svangerskapskontroll: Arbeidstaker som er gravid har rett til fri med lønn ifm. Svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden (AML. §12-1)

Tilrettelegging ved graviditet

Arbeidsgiver skal, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakere skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Dette skal fortrinnsvis være i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr el. (AML§4-2 og §4-6).

Ved tilrettelegging etter legemelding skal man beholde sin opprinnelige lønn (jf. HTA §11) (med lønn menes her lønn + tillegg etter oppsatt tjenesteplan)

Svangerskapspenger

Hovedregelen er at arbeidstaker og arbeidsgiver skal lete etter løsninger som gjør det mulig å være i arbeid mens man er gravid. I de tilfeller det ikke lar seg gjøre kan du ha rett til svangerskapspenger. Svangerskapspenger kommer utenom en eventuell sykemeldingsperiode.

Les mer her

2. I forbindelse med fødsel

Foreldrepenger (folketrygdloven)

Foreldrepenger (NAV)

Svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon og fødselspermisjon (Arbeidsmiljøloven)

Ammefri (Arbeidsmiljøloven – se også HTA§19)

Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming (Hovedtariffavtalen §19)

3. Delvis permisjon/ gradert uttak

Delvis permisjon kan benyttes basert på en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstakers ønske om hvordan dette skal gjennomføres skal oppfylles med mindre det medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Arbeidstakeren har her rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant (AML.§12-6).

Du kan ta ut graderte foreldrepenger ved at du kan motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt litt mindre pr. dag over en lengre periode. Sluttsummen er den samme som om du ikke hadde tatt ut graderte foreldrepenger (NAV.no)

Veileder arbeidstidsregulering tar for seg gradert uttak for turnuspersonell i kapittel 7.

Det er også laget en brosjyre om dette  (For å skrive ut brosjyren, velg Folder, vend på kortsiden, og brett)

4. Lønn etter permisjon

Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling (HTA§3).

5. Adoptivforeldre og fosterforeldre

Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas (gjelder ikke stebarnsadopsjon eller dersom barnet er over 15 år) Se ytterligere info om permisjoner i AML §12-3 og §12-5.

Fødsel/permisjon HTA §19+20

6. Barns og barnepassers sykdom

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon(AML §12-9).

Se Arbeidsmiljøloven for oversikt over antall dager og hvilke tilfeller hjemmelen omfatter.