På denne siden finner du:

  1. Vesentlige endringer i en stilling
  2. Vansker med å rekruttere/ beholde arbeidskraft
  3. Ved utlysning/ innen 12 måneder

Endringer i lønn må vedtas på det nivået som er lokal tariffpart etter hovedtariffavtalen. Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 ble dette flyttet til direktoratsnivå i Kriminalomsorgen, men det kan delegeres.

1. Vesentlige endringer i en stilling (HTA § 2.5.3 pkt 1a)

Dersom det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av en stilling/ arbeidstakers lønn kan man føre forhandlinger lokalt (pt. i direktoratet). Ved slike tilfeller bør forholdene være dokumentert ved stillingsbeskrivelser/ vurderinger eller opplysninger som gjør det mulig å måle endringene i pålagte oppgaver. Det er her vesentlig at arbeidsoppgavene ligger på et kvalitativt høyere nivå enn tidligere.

2. Vansker med å rekruttere/ beholde arbeidskraft (HTA §2.5.3 pkt 2)

Dersom det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller en eller flere arbeidstakere har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats kan det, etter avtale med tillitsvalgte, gis en tidsavgrenset eller varig lønnsendring. 

3. Ved utlysning (§ HTA § 2.5.5)/Endring innen 12.mnd

Før utlysning av en stilling skal tillitsvalgte orienteres om den lønn stillingen vil bli utlyst med. De tillitsvalgte kan kreve å få drøfte lønnsplasseringen.

Arbeidsgiver kan inntil 12 måneder etter tilsetting, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativ. Detter skjer på det nivå som tilsetter. Tillitsvalgte skal orienteres årlig om bruken av dette.