På denne siden finner du:
  1. Legebesøk, behandling etc.
  2. Egenmelding
  3. Sykemelding og oppfølging
  4. Vikarer og sykdom
1. Legebesøk, behandling etc.

Korttidsfravær i forbindelse med f.eks. behandling hos lege, tannlege mv. faller inn under velferdspermisjoner og derfor arbeidsgivers styringsrett (sph. 10.8.2.1). Dette omtales også i særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

2. Egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Dersom bedriften du jobber i er en IA-virksomhet, kan du bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes.

Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke skal få bruke egenmelding hvis:

  • du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode
  • arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom

Les mer om egenmelding på NAV.no

Ved sykdom skal lønn utbetales etter oppsatt tjenesteplan (dvs. lønn + turnustillegg)

3. Sykemelding og oppfølging

Dersom en arbeidstaker med sykmeldt med legemelding sikrer IA-avtalen god oppfølging. Det er viktig å følge opp dette i praksis. Arbeidstakere har rettigheter når arbeidsevnen reduseres, men også forpliktelser for å få utløst rettigheter:

I tillegg har sykemelder, bedriftshelsetjenesten og NAV sine forpliktelser.  Du kan lese mer i disse brosjyrene:

Oppfølging av sykemeldte           sjekkliste dialogmøte

4. Vikarer og sykdom

Vikarer utbetales lønn etter oppsatte vakter ved sykdom.