Forbundet har sendt inn et særskilt lønnskrav for fengselsbetjenter

Kravet er sendt direktoratsledelsen og begrunnet med risiko for betydelig kompetanseflukt fra etaten

– Vi har oversendt et lønnskrav på vegne av fengselsbetjenter som er organisert i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, kommenterer forhandlingsleder Thomas Lind. Lønnskravet er sendt i medhold av hovedtariffavtalen punkt 2.5.3 nr. 2. Kravet er sendt direktoratsledelsen og begrunnet med risiko for betydelig kompetanseflukt fra etaten.

Fengselsbetjenter utgjør en nøkkelressurs som det er svært viktig å beholde for Kriminalomsorgen. Med sin teoretiske og praktiske utdannelse har fengselsbetjenter en unik og etatsspesifikk kompetanse. Videre har svært mange lang og relevant erfaring med etatens oppgaveløsning og bidrar i vesentlig grad for at Kriminalomsorgen skal nå sine mål.

Fengselsbetjentenes erfaring og kompetanse viser seg å være veldig ettertraktet i andre offentlige etater. I det siste har særlig tollvesenet bevisst rekrutterert fengselsutdannede. Det er i dag mangel på fengselsbetjenter og det har vist seg vanskelig å rekruttere tidligere fengselsansatte tilbake til Kriminalomsorgen med dagens arbeidsmarked.

– Det kan få store konsekvenser for Kriminalomsorgen dersom vi ikke opprettholder kompetansenivået innen førstelinjetjenesten, utdyper forbundsleder Tor Erik Larsen. Med bakgrunn i dette er det veldig viktig å forsøke å beholde flest mulig fengselsbetjenter ved Kriminalomsorgens enheter. Lønn er et mulig og viktig virkemiddel for å beholde arbeidskraft.

– Arbeidsmarkedet er nå slik at Kriminalomsorgens ansatte er ettertraktede i andre etater, sier Erling Rafoss, regiontillitsvalgt for KY i sørvest. Forbundet har påpekt at tap av ansatte vil kunne medføre konsekvenser for måloppnåelse og innebære vesentlig merbelastning på de ansatte som blir igjen.

Vi har tro på at etatsledelsen har forståelse for lønnskravet og imøteser ledelsens tanker om hvordan bemanningsutfordringene kan løses.

For mer informasjon om lønnskravet og de forestående lokale lønnsforhandlingene kan forbundskontoret eller de regiontillitsvalgte kontaktes.