Forebyggende krim og rus

Foto: Wayback

Et arbeid på tvers av tre samfunnbeskyttende etater

Vi har blitt med Thomas Kahn på jobb og tatt en nærmere titt på arbeidet som gjøres utover samfunnsoppdraget i Kriminalomsorgen. Sammen med stiftelsen Wayback, Terje Foss og Runar Kristiansen foreleser de for ungdommer og foreldre på ungdomsskoler og idrettslag ulike plasser på Østlandet.

Thomas Kahn begynte å jobbe i Kriminalomsorgen på midten av 2000-tallet. Han er utdannet fra Kriminalomsorgens høgskole-og utdanningssenter og har jobbet som fengselsbetjent siden. De siste årene har han hatt ansvar for hundeprosjektet på Romerike fengsel, avdeling Kroksrud. Innsatte får i dette prosjektet ansvar for hver sin hund i form av stell, omsorg og opplæring. Valpene hundeprosjektet får tildelt skal trenes opp til tjeneste til ulike formål. De trener opp valpene til å bli blant annet søkshund. De innsatte får en ekte kamerat og får tildelt mye ansvar. Thomas har de to siste årene ved siden av denne stillingen samarbeidet med Terje Foss fra politiet og Runar Kristiansen fra tolletaten. De har sammen deltatt på et samarbeidsprosjekt i regi av stiftelsen Wayback. Stiftelsen er paraplyen for det forebyggende arbeidet.

Wayback – en paraply

Wayback er en ideel stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet. Stiftelsen ble opprettet i år 2002 ved Oslo fengsel, behovet for ettervern og oppfølging i samfunnet var mangelfullt og som et resultat av dette ble stiftelsen etablert. Johan Lothe har selv vært tidligere rusmisbruker og straffedømt, i dag er han daglig leder av stiftelsen.

Forebyggende Krim og Rus

Det forebyggende arbeidet mellom Kriminalomsorg, Politi og Toll er styrt av stiftelsen Wayback og retter seg inn mot ungdomsskoler og idrettslag på Østlandet. Foredraget har fått navnet «forebyggende krim og rus» og støttes av Wayback. Tidligere var retretten med på å støtte prosjektet. Helsedirektoratet og konfliktrådet gav forebyggende krim og rus avslag på finansiell støtte for 2020. Men dette stopper ikke denne gjengen, de er motivert til å fortsette arbeidet på frivillig basis samtidig som Wayback delfinansierer fortsettelsen ved bruk av egne midler.

Erfaringer fra virkeligheten

Kriminalomsorgens Yrkesforbund møtte Thomas, Johan, Terje og Runar på en ungdomsskole i Oslo en februarkveld i år. Rådgiveren på skolen hadde tatt initiativ til å invitere dem da hun så et behov for å rette fokus mot det forebyggende arbeidet innenfor kriminalitet og rus. Tidligere denne dagen hadde Lothe sammen med tidligere og nåværende innsatte hatt tre skoletimer sammen med 140 elever på niende trinn.

Ungdommene hadde fått høre om ulike og ekte historier fra innsatte selv og fått høre om hvordan veien til et rusmiljø oppstod og hvorfor kriminelle handlinger ble begått på veien.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund ble vitne til en aktiv og lyttende foreldregruppe hvor tidligere og nåværende innsatte fortalte om den ærlige virkelige verden. Thomas var ordstyrer hvor han involverte de tidligere og nåværende innsatte hvor Terje fortalte om situasjoner og hendelser fra politiyrket og Runar fortalte fra 20 års yrkeserfaring som tollinspektør.

«Veien til rus og kriminalitet kan bli kort, spenningssøken til ungdommen ligger der. Kontrasten mellom Øst og Vest i Oslo er store, men forskrekkelsen er like stor på begge sider av Akerselva. Folk er folk».
Forebyggende arbeid
Fra venstre Johan Lothe, Runar Kristiansen, Terje Foss og Thomas Kahn.
Foto: Ina Andersen

Bak foredragsholderne ligger det tilsammen over 100 års erfaring med rus og kriminalitet. De har ulike erfaringer, noen med erfaring av bruk og andre med erfaring fra forebyggende arbeid og bekjempelse av illegale rusmidler. Spørsmålene fra foreldrene i salen var mange. Fellesnevneren for de fleste av dem var verktøy og tips til hvordan man som foreldre kan få til den gode samtalen med barnet sitt. Foreldregruppen oppfattes som bekymringsfull når det gjelder å tilnærme seg «barnet» om de vanskelige temaene og oppnå en åpenhet og dialog.

De tidligere innsatte svarte ensartet at vi som foreldre må begynne å investere tid i barna våre og legge bort smarttelefoner og jobb på hjemmebane. Foreldrene oppfordres til å tørre å spørre om de vanskelige tingene, veilede og sette ned foten dersom man blant annet merker atferdsendring. Videre påpekte en av de innsatte at det kunne være lurt å la ungdommen eie samtalen slik at de åpner seg i større grad. Investering av tid og åpenhet i hjemmet skaper gjensidig tillit.

Holdningsskapende samtaler med barn og ungdom er viktig og må begynne tidlig. Det handler om å bry seg og snakke sammen.

De tre samfunnsbeskyttende etatene har lang erfaring med utviklingen og endringen blant kriminalitet og rus. Brukerne blir yngre og kriminaliteten blant unge er økende og mer alvorlig i dag enn tidligere. Tilgangen til illegale rusmidler er i større grad tilgjengelig og kan være et tastetrykk unna. En som merker dette er Runar i tolletaten. Runar fortalte de fremmøtte foreldrene om hvordan de narkotiske rusmidlene er kjemisk og syntetisk fremstilt, og hvor lett det er å få tak i disse rusmidlene. Ungdommen slipper å oppsøke kriminelle miljøer og kan enkelt bestilles ved et tastetrykk. Stoffene er rimeligere enn andre kjente rusmidler, men konsekvensen av bruk kan være fatal.

Det er som å leke med livet. Det kan handle om liv og død.

Det nytter

Kriminalomsorgens Yrkesforbund er overbevist om at forebyggende krim og rus nytter. Vi er stolte over arbeidet som gjøres og tiden som investeres på ungdomsskolene og i idrettsmiljøene på Østlandet. Det er noe helt eget å høre historier fra virkeligheten, enten som tidligere straffedømt og rusmisbruker eller som ansatt i de respektive etatene.

Tekst:
Ina Andersen