Ingen avklaring rundt særaldersgrenser 

Fotograf: Christian Wangberg

Forhandlingene utsettes til over sommeren

Partene i arbeidslivet har fremdeles ikke kommet til enighet om en ny ordning for særalderspensjon og forhandlingene vil derfor fortsette etter sommeren.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er ansvarlig for pensjonsordningene. Departementet har forhandlet med LO, YS, Unio og Akademikerne om hvordan en ny pensjonsordning for offentlig ansatte med særaldersgrense skal utformes. I utgangspunktet var 1. juli satt som frist for sluttføring av forhandlingene. Sent i går kveld, 27. juni, ble partene enige om å ta en pause og fortsette diskusjonene for å få i stand en avtale over sommeren.

– Det er for mange spørsmål som fortsatt er uavklarte og derfor er partene enige om å sette av mer tid før en endelig løsning kan landes, sier forbundsleder Tor Erik Larsen i en kommentar.

Forhandlingene om særalderspensjon gjelder over 200.000 offentlig ansatte. Dette er arbeidstakere i staten, kommunene, helseforetakene og andre offentlig tilknyttede som i dag har særaldersgrenser. Særaldersgrense gjør at man kan gå av med pensjon tidligere enn den normale pensjonsalderen på 67 år. Særaldersgrensene etter aldersgrenseloven er 60, 63 og 65 år og gjelder mange grupper av ansatte i yrker som er definert å ha en høyere fysisk og psykisk belastning som gjør det vanskelig å stå til den ordinære aldersgrensen.

Særaldersgrense er knyttet til stillingskode. Stillinger i forsvaret, politiet, kommunene, sykehusene og kriminalomsorgen har ulike særaldersgrenser, mens tolletaten er et eksempel på en virksomhet uten særaldersgrense.

Arbeidstakere som er født til og med 1958 har en livsvarig pensjon på 66% av sluttlønnen som særalderspensjon. Som en overgangsordning har senere alderskull dette nivået på særalderspensjon til samordningen med folketrygden ved 67 års alder. Forhandlingene som nå tar en pause, gjelder det endelige nivået for særalderspensjon. Senere skal det også diskuteres om ordningen med særaldersgrenser skal videreføres i sin nåværende form, eller om det skal gjøres endringer.

De allerede vedtatte endringene i pensjonssystemet for offentlig ansatte, som trådte i kraft fra 1. januar 2020, har gjort det nødvendig å gjøre tilpasninger for de ansatte som har særaldersgrenser. Egentlig skulle partene ha landet en varig avtale i 2020 i forlengelsen av enigheten om en ny offentlig tjenestepensjon i 2018, men den gang var det ikke mulig å bli enige om en avtale. Nå må partene finne en varig løsning for gruppene som har særaldersgrense.

KY følger prosessen med forhandlinger om særalderspensjon videre. Det er svært viktig for mange av våre medlemmer å få landet en løsning som ivaretar arbeidstakere med særaldersgrense som har behov for å kunne gå ut av yrket tidligere enn den ordinære pensjonsalderen. Dette må tilpasses den nye folketrygden og det nye systemet for tjenestepensjoner i offentlig sektor, sier forbundsleder Tor Erik Larsen.

Kontaktperson
Thomas Lind
Thomas Lind
Spesialrådgiver
93 05 87 43
Se e-post