Kriminalomsorgen anno 2022

Kjære kollegaer,

Julen 2022 står for døren og snart skal vi inn i et nytt år. Tiden er kommet for å oppsummere det gamle og komme med en spådom for det nye.

Dette var året vi liksom kom ut av en pandemi, livet skulle normaliseres og alt skulle bli bra. Istedenfor startet en brann i Europa og vi er midt i en resesjon. Kostnadene stiger i et forrykende tempo uten at lønningene kan holde følge. Det blir dessuten spesielt vanskelig når du er i en etat som over tid har tapt terreng i lønnskampen. 

Årsakene til at vi henger etter lønnsmessig er sammensatte, men en av hovedårsakene er at arbeidsgiversiden har hatt en altfor konservativ tilnærming til startlønn, spesielt for førstelinjen. Det virker som om enhetsledere landet rundt har tenkt at startlønnen skal være lavest mulig. Selv enheter med åpenbare rekrutteringsproblemer gjør ingen forsøk på å bruke høyere avlønning som et virkemiddel for å bøte på den manglende tilgangen på arbeidskraft. 

For å utvikle etaten videre og for å få på plass en konkurransedyktig lønn for alle ansatte i kriminalomsorgen tror jeg det er viktig med en grunnleggende erkjennelse. Kriminalomsorgen har aldri hatt en god plan for å rekruttere og beholde de ansatte i førstelinjen. Vi har selvfølgelig en etatsutdanning, men har vi vært bevisst på hvem vi ønsker å rekruttere? Og har vi hatt en plan for å beholde de? Jeg mener svaret er nei og at dette virker lønnsmessig som en negativ spiral på alle stillingskoder i kriminalomsorgen. 

I Kriminalomsorgens Yrkesforbund har vi jobbet bevisst for å synliggjøre viktigheten av å sette god personalomsorg på agendaen. Kriminalomsorgens tjenesteproduksjon foregår i førstelinjen. Etter vår oppfatning står og faller god kriminalomsorg på førstelinjen. Det er ikke dermed sagt at ikke de andre funksjonene i kriminalomsorgen er viktige for vi trenger alle de medarbeiderne vi har for å lykkes. Men førstelinjen må gå først. Det betyr også at hvis vi skal bedre arbeidsforholdene og lønnsvilkårene for alle ansatte i Kriminalomsorgen, ja da må vi begynne med førstelinjen. Alt KY gjør handler om å synliggjøre viktigheten av en trygg, kompetent førstelinje som skal ha en lønn som samsvarer med hvor viktig samfunnsoppdraget vårt er. Vi er, etter min mening, avhengig av å løfte statusen for arbeidet som gjøres. Dette løftet må starte fra gulvet dersom vi skal lykkes, for uten førstelinjen stopper kriminalomsorgen.

I kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår erkjenner vi at arbeidsgiver og KY ikke alltid vil være enige om hva som er viktig og når, men for meg blir det helt uforståelig at andre fagforeninger kan uttale at de i prinsippet er enige med KY, men ikke å være med på å ta kampen. Ikke bare nekter de å stå bak virkemidler for å gi de ansatte bedre vilkår, men de motarbeider de bevisst og det synes jeg ikke bare er dumt, men det er skadelig for de ansatte og for kriminalomsorgen.

I skrivende stund verserer det flere rykter, både om lønnsoppgjøret og om konsekvensene av KYs nei til utvidet overtid. Fellesnevneren for disse ryktene er at de prøver å male et beksvart bilde av KY som organisasjon. Jeg antar at de aller fleste gjennomskuer dette lett, men for de av dere som fortsatt er usikre så må jeg bare spørre…. Tror dere motivasjonen bak disse ryktene er å skape en best mulig arbeidsplass for de ansatte i kriminalomsorgen, eller tror dere det er noen som er mer opptatt av å stemple KY som noe negativt? 

Jeg er nemlig trygg på at vår motivasjon er å skape trygghet og trivsel for de ansatte, med en lønn de kan leve av. Samtidig virker det som den primære motivasjonsfaktoren hos andre er å snakke ned KY. 

I dag fikk jeg også tilsendt informasjon om håndtering av overtid i 2023, der representanter for arbeidsgiver går helt av skaftet og hevder at KYs medlemmer ikke kan jobbe like mye overtid som andre?? Dette er i beste fall en halvsannhet som bevisst blir brukt for å legge press på KY. Faktum er at alle ansatte i Kriminalomsorgen kan jobbe 200 timer overtid i 2023. At representanter for arbeidsgiver ikke vet bedre enn dette er skremmende. Det er kanskje ikke så rart at arbeidsmiljøloven brytes flere ganger daglig i kriminalomsorgen?

Jeg oppfordrer alle til å være kildekritiske. Ta gjerne direkte kontakt med meg eller andre i KY dersom dere hører noe som gjør dere usikre.

Hva så med 2023? Jeg tror dessverre det blir mer av det samme i det kommende året som vi har hatt i det gamle. Økonomien vil bli det store temaet også i 2023, det kommer vi ikke utenom. Likevel, jeg er optimist av natur og selv om vi vil møte mange utfordringer også i 2023 så tror jeg vi skal finne løsninger. Det er mitt håp at KY ikke må stå alene i kampen for en god personalomsorg også i 2023. Jeg tror at vi kan overbevise arbeidsgiver om at nøkkelen til en god kriminalomsorg begynner med å trygge lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Kriminalomsorgen trenger trygge ansatte i et sunt og godt arbeidsmiljø med den lønnen deres kompetanse og ansvar fortjener.

Jeg tror at dere er best tjent med en organisasjon som kjemper for dere og ikke imot dere. Jeg vet dere er best tjent med Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

Avslutningsvis vil jeg gjerne få rette en spesiell takk til alle KYs tillitsvalgte som stiller opp og prøver å skape en bedre arbeidsplass for sine kollegaer. Det er krevende tider. Innsatsen deres betyr mye for mange.

Med de beste ønsker for julen 2022 og for fremtiden.

Den som våger, vinner!

Julehilsen,

Tor Erik Larsen
Stolt forbundsleder