KYs kommentarer til forslag til statsbudsjettet 2023

Vi kan ikke se bort i fra energikrisen og prisveksten i markedet

Det er godt å se at ABE reformen skrotes, men vi kan ikke se bort ifra de økte utgiftene. Sittende regjering kan ikke være fornøyd med 150 millioner mer enn Solberg regjeringen, når rammebetingelsene ikke er det samme.  Regjeringen foreslår å styrke kriminalomsorgen med 145 millioner i forslag til statsbudsjett 2023. Økningen på 45 millioner kroner skal gå til bemanning og forebygging av isolasjon. KY er fornøyd med at justisministeren anerkjenner at det er et behov for å styrke bemanningen og bedre arbeidsmiljøet for ansatte, men det hjelper lite når vi legger sammen kapittel 430 og 431. Vår utregning tilsvarer en økning på 4,4 % sammenlignet med budsjettet for 2022.

At det er kommet et eget budsjettkapittel for direktoratet mener KY er helt riktig. Utskillelsen har som formål å få mer kontroll på hvordan ressursene blir fordelt internt. Regjeringen ønsker at mest mulig av bevilgningene skal brukes til å styrke tjenester og beredskap, ikke administrasjon. På denne måten synliggjøres lønnskostnadene. Vi kan ikke se at det er nevnt noe om merforbruket i 2022. Vi tar høyde for at kriminalomsorgen drar med seg dette inn i 2023. Det er en generell budsjettøkning på 1,7 % som i realiteten er et betydelig kutt.

Forbundslederen tar ordet

I en normal situasjon ville jeg vært fornøyd med prioriteringen av Kriminalomsorgen i forslaget til Statsbudsjett for 2023, tatt i betraktning den ekstraordinære situasjonen i samfunnet for øvrig. Dessverre er vi langt unna en normalsituasjon i Kriminalomsorgen, i tillegg til økende utgifter, som ikke blir finansiert, står vi ovenfor en bemanningsmessig krise. De ansatte i Kriminalomsorgen har levert en ekstraordinær innsats gjennom Korona, spesielt førstelinjen er utslitt nå. Bemanningsmangelen har vært vedvarende i flere år og flere velger å hoppe over til andre statlige og private virksomheter som verdsetter kompetansen på en helt annen måte.

Det er flere positive momenter med årets budsjett, men det er samtidig veldig mange x faktorer som gjør at det er litt tidlig å si hvordan dette vil slå ut.

Økning av grunnbemanningen

KY er usikker på hva regjeringen mener med det, og deler tydeligvis ikke samme forståelse av begrepet grunnbemanning. Vi mener at aktivitetsteam (som er en god ting) ikke er en del av grunnbemanningen. En grunnbemanning i fengsel må bestå av fengselsbetjenter, utdannet og uteksaminert fra KRUS.

Forslag til statsbudsjett for 2023 viser ingen tiltak for å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft.
Det nevnes at god bemanning er viktig for å ivareta tryggheten for innsatte og ansatte uten at KY ser at dette forslaget til budsjett hindrer kompetanseflukt fra kriminalomsorgen. Forhåpentligvis får partene i kriminalomsorgen lov til å selv definere hva som er mest prekært, rekruttere eller beholde. For vår del er valget enkelt, vi må sørge for at de ansatte blir og at Kriminalomsorgen kan begynne å nærme seg konkurransedyktige lønnsvilkår. Reduksjon av isolasjon i norske fengsler krever flere ansatte og menneskelig kontakt.

Soningsforhold for kvinner

Dette budsjettet tar ikke høyde for de dårlige soningsforholdene for kvinner, hverken i hovedstaden eller resten av landet. Det er svært skuffende at det ikke legges mer innsats for å bedre soningsforholdene for kvinner.  

Det totale bildet

For 2023 vil det være en økning på husleie, det ser ikke ut som at denne økningen blir fullfinansiert. Dette vil i verste fall medføre at Kriminalomsorgen må hente penger fra ordinær drift for å betale husleie. Driftsutgiftene har økt med 1,7 pst. Kriminalomsorgen har et estimert merforbruk på mellom 120-130 millioner i 2022. Statsbygg overtok i sin tid ansvar for kriminalomsorgen i 2009. I perioden 2009-2021 er det brukt 2,4 milliarder på vedlikehold. I 2009 hadde bygningsmassen i kriminalomsorgen et vedlikeholds etterslep på 2 milliarder kroner. Energikrisen kan vi ikke se bort ifra, rammebetingelsen i dag er endret siden Solberg regjeringen.

«Det blir som å spille fotballkamp uten ball om vi må velge mellom bemanning og bruk av strøm».