Mellomoppgjøret 2023 – betraktninger på det generelle tillegget

Staten som arbeidsgiver har i år innfridd organisasjonenes krav og sørget for at alle kan klare seg gjennom den formidable prisveksten vi har opplevd

De fleste forståsegpåere spådde at årets lønnsoppgjør ville bli krevende og tøft for alle parter. Det ble det i privat sektor med brutte forhandlinger, mekling og så en kortvarig streik. Konflikt ble det imidlertid ikke i staten, der partene oppnådde enighet om et stort generelt tillegg til alle.

Det var forventet – etter enigheten mellom hovedorganisasjonene og NHO som ga 5,2% innen frontfaget – at en tilsvarende ramme kunne legges til grunn også innen offentlig sektor. Resultatet i staten er på linje med hva man ble enige om i kommunesektoren og vesentlig høyere enn det generelle tillegget partene landet på i Spekter. Og i motsetning til hva som er tilfelle i kommunene, har oppgjøret i staten landet på det samme tillegget til alle.

Et stort og godt generelt tillegg i årets lønnsoppgjør i staten var en forutsetning for en løsning. Selv om statens ansatte jevnt over tjener verken spesielt dårlig eller spesielt bra var dette tiden for at vi fikk et generelt tillegg som kan motvirke effekten av den dyrtiden vi nå er inne i. En stor del av KYs medlemmer har stillinger som ville vært omfattet av lavlønnstillegg om vi hadde vært en del av privat sektor. Derfor var et stort generelt tillegg – likt for alle – nå av avgjørende betydning for at oppgjøret skulle komme i havn uten konflikt.

Tilleggene som kan gis gjennom lokale forhandlinger vil også kunne gi mange en ytterligere lønnsvekst, men vi må huske at avsetningen til disse forhandlingene er for liten til at den kan gi en lønnsutvikling til alle. Av den grunn var det viktig at det sentrale tillegget var av en sånn størrelse at det for de aller fleste kunne gi en lønnsøkning som er høyere enn det prisene forventes å stige. Dette oppgjøret i staten gir alle i lønnstrinn 64 eller lavere såkalt kjøpekraftforbedring hvis prisveksten holder seg på de forventede 4,9% som teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene har lagt til grunn.

Det ble tidlig på året signalisert fra fagforeningshold at det var en forventning om en bedret kjøpekraft, særlig for de med lavest inntekt. For å sikre det måtte arbeidsgiversiden erkjenne at et stort generelt tillegg til alle var løsningen. De som tjener minst kunne ikke bli lønnstaperne i år igjen. Så må fagforeningene følge opp forhandlingsresultatet til partene sentralt i staten gjennom gode lokale forhandlinger på virksomhetsnivå. KY har behov for løsninger som også her gagner store grupper og de som tjener minst. Kriminalomsorgen har dessuten utfordringer med å beholde viktig fagkompetanse som vil gjøre lokale lønnsforhandlinger krevende. Lønnsoppgjøret 2023 er langt fra over. Vi har fått en god start, men en del gjenstår. Vi går en spennende høst i møte.