Nye pensjonsregler for 200.000 offentlig ansatte

Nå er LO, Unio, YS og Akademikerne blitt enige med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan de nye reglene skal være

Hovedorganisasjonene og de tilhørende hovedsammenslutningene har til å begynne med uttrykt at de er tilfredse med at ansatte har en reell mulighet til å gå av med en pensjon på et godt nivå. Uten en omlegging av særalderspensjonen ville pensjonen for 200.000 offentlig ansatte blitt svært lav etter at offentlig tjenestepensjon ble lagt om i 2018.

Medlemmene flest er nok mest opptatt av hvordan de nye pensjonsreglene slår ut for hver enkelt, sier forbundsleder Tor Erik Larsen.

Slik blir de praktiske konsekvensene av den nye avtalen om tidligpensjon for statsansatte med særaldersgrenser som er født 1963 eller senere:

66% – garantien:

Avtalen innebærer at garantien om et pensjonsnivå på 66% av sluttlønn inntil samordningen ved fylte 67 år opphører med et gitt årskull for de ulike særaldersgrensene:

• For stilinger med 65 års aldersgrense har årskullene født 1963 og 1964 en garanti på 66%.

• For stillinger med 63 års aldersgrense har årskullene født 1963 – 1966 en garanti på 66%.

• For stillinger med 60 års aldersgrense har årskullene født 1963 – 1969 en garanti på 66%.

Særalderpåslag:

Modellen innebærer at det med full opptjening (30 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning) gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8% for de med 65 års særaldersgrense, 6,5% for de med 63 års særaldersgrense og 7,7% for de med 60 års særaldersgrense.

Pensjonsnivå:

De som kommer inn under ordningen med særalderspensjon vil kunne gå av med pensjon tidligere med omtrent samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.

«85-årsregelen» i statens pensjonskasseloven § 21 annet ledd:

Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut:

• For stillinger med 65 års aldersgrense fjernes 85-årsregelen helt med virkning fra 1965-kullet.

• For stillinger med 63 års aldersgrense fjernes 85-årsregelen helt med virkning fra 1970-kullet.

• For stillinger med 60 års aldersgrense fjernes 85-årsregelen helt med virkning fra 1973-kullet.

Levealdersjustering av særaldersgrense:

Ordningen med særalderspensjon levealdersjusteres. Dette betyr at dersom beregning av forventet levealder for et gitt årskull øker etter Statistisk sentralbyrås modell, vil særaldersgrensene kunne følge etter.

Her kan du lese hele avtalen

Denne avtalen innebærer at nivået på pensjonsytelsene er fastlagt. I neste omgang skal partene diskutere hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense og hva disse skal være.

Forbundet kommer tilbake med mer informasjon om de praktiske konsekvensene av den nye pensjonsavtalen for våre medlemmer.