Omfordeling av egen arbeidstid

I sentralt IDF i dag behandlet de sentrale parter sak 10/2021 Utkast avtale om omfordeling av egen arbeidstid. Saken var underlagt forhandlinger og partene ble enige om å sende søknad til KMD og hovedsammenslutningene om en avtale for Kriminalomsorgen om benyttelse av «fleksivakter».

Forbundsleder Tor Erik Larsen sier i en kommentar at han er særdeles fornøyd med at alle turnusansatte i Kriminalomsorgen nå ser ut til å kunne benytte seg av ordningen med «fleksivakter» som fem enheter har benyttet som et forsøk i en femårsperiode.

Videre uttrykker forbundslederen at han er tilfreds med at de sentrale parter har godkjent avtaleteksten utarbeidet av seniorrådgiver Thomas Lind. Nå er det opp til hovedsammenslutningene i staten og Kommunal- og moderniseringsdepartementet å diskutere og forhåpentligvis godkjenne avtalen. Forbundet kommer tilbake med mer informasjon i saken når de sentrale parter i staten har behandlet saken.

Seniorrådgiver Thomas LInd

Som vi tidligere har orientert om er forsøksprosjektet rundt arbeidstid ved de fem enhetene Romerike, Ila, Telemark, Oslo og Bjørgvin forlenget til og med 31. mars i år. Dagens forhandling om avtale medfører at partene tar sikte på å få i stand en ordning for virksomheten med virkning fra 1. april.

Det at vi har fått i stand en avtale om omfordeling av arbeidstid er veldig viktig for KY og våre medlemmer. Dette har vi jobbet med i flere år. Avtalen er utformet som forsøksprosjektet med en del begrensninger som hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Oversending av søknad om «omfordeling av arbeidstid» (2/2-21)

Kriminalomsorgsdepartementet har i dag oversendt søknad om «omfordeling av arbeidstid» til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene, via Justisdepartementet.