Særaldersgrense – en vurdering av det framtidige behovet

Fotograf: Christian Wangberg

Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.

Rapporten kan leses her.

I rapporten har arbeidsgruppen redegjort for særaldersgrensene og gitt en beskrivelse av den historiske bakgrunnen for aldersgrensene og den utviklingen som har funnet sted siden særaldersgrensene ble innført. 

Arbeidsgruppen har også beskrevet status for bruk av særaldersgrenser i dag, mønstre for uttak av særalderspensjon og omfanget av personer som kombinerer uttak av særalderspensjon med videre arbeid.

Gruppen – som ble etablert i januar 2023 – ble ledet av Pål Molander, som til daglig er administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Molander var tidligere direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Partene i arbeidslivet ved Akademikerne, KS, LO, Spekter, Unio og YS har deltatt i arbeidet gjennom møter, skriftlig informasjon og kommentarer til rapportutkast.

Som en del av det helhetlige arbeidet med pensjonssystemet har det over tid vært sett på mulighetene for en revisjon av pensjonsordningen for arbeidstakere med særaldersgrense. Det pågående arbeidet med særaldersgrensene er delt i to ulike prosesser. Den ene prosessen omhandler pensjonsreglene og nivået på ytelser. Den andre prosessen tar for seg hvilke grupper som skal ha særaldersgrense og nivået for disse grensene. At prosessene er adskilt følger av pensjonsavtalen mellom partene i offentlig sektor av 2018.

Tor Erik Larsen

Kriminalomsorgens Yrkesforbund har en forventning om at regjeringen ivaretar våre medlemmers pensjonsvilkår. For ansatte i Kriminalomsorgen vil det kunne være direkte farlig å fortsette i yrket når de ikke lenger fyller de kravene som stilles til de ansattes fysiske og psykiske egenskaper, sier forbundsleder Tor Erik Larsen.

– Det er fortsatt behov for særaldersgrenser i flere deler av arbeidslivet. Det kan være at noen har utspilt sin rolle, men når vi snakker om Kriminalomsorgen spesielt er det neppe noen tvil om at både samfunnet og de ansatte trenger særaldersgrensene for våre yrkesgrupper. Dessuten sender regjeringen et farlig signal ved en eventuell heving eller fjerning av særaldersgrenser. For at vi fortsatt skal kunne rekruttere riktige arbeidstakere til de yrkene som i dag har særaldersgrense må arbeidstakerne vite at de blir ivaretatt gjennom karrieren. Vi har allerede utfordringer med arbeidskraft i Kriminalomsorgen. Dårligere pensjonsvilkår vil ikke gjøre det lettere å motivere ansatte til en karriere i vår etat, avslutter Larsen. 

Regjeringen har uttalt at de ønsker den pågående prosessen rundt pensjonsreglene landet med en oppnådd enighet innen 1. juli.

Kontaktperson
Thomas Lind
Thomas Lind
Spesialrådgiver
93 05 87 43
Se e-post