Samfunnskritiske funksjoner

Kriminalomsorgen

Foto: Ina Andersen

«Vi har mottatt orientering fra Kriminalomsorgsdirektoratet der det fastslås at ansatte i Kriminalomsorgen innehar samfunnskritiske funksjoner. KDI orienterer at Justisdepartementet har definert at gjennomføring av straff på en måte som er betryggende for samfunnet er omfattet av den samfunnskritiske funksjonen «lov og orden», slik dette er beskrevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Som en følge av dette har ansatte i Kriminalomsorgen anledning til å benytte seg av kommunale tilbud om barnepass i barnehage eller skolefritidsordning i samsvar med den enkelte kommunes definerte tiltak.

Enhetsleder ved skole eller barnehage kan kreve bekreftelse på ansettelsesforholdet. Vi anbefaler derfor at slik bekreftelse innhentes fra arbeidsgiver før henvendelse til aktuell skole eller barnehage.»