STATSANSATTE SIKRES DEKNING AV MERUTGIFTER/TAP VED HEVNAKSJONER

YS STAT KRAV ble innfridd i statsråd på fredag. Det ble vedtatt å etablere en ordning hvor statsansatte og medlemmer av deres faste husstand kan få refundert tap eller merutgifter, fra arbeidsgiver, dersom de blir utsatt for hevnaksjoner som har sammenheng med arbeidet de gjør for Staten. Dette var et opprinnelig krav fra KY til YS Stat inn i tariffoppgjøret 2018. Det er gledelig at dette nå kommer på plass.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund er svært fornøyd med at denne ordningen er etablert. Den vil sikre våre medlemmer og deres husstand mot hevnaksjoner som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen eller voldsoffererstatningsordningen.

Lenke til pressemeldingen fra KMD ligger vedlagt.