Tillitsvalgt – det du trenger å vite

Det burde være innlysende. Begrepet er helt sikkert kjent, men vet du egentlig hva den tillitsvalgte gjør?

Tittelen er i seg selv forklarende. Rollen som tillitsvalgt krever at man har tillit fra en gruppe mennesker som har valgt deg til å representere dem i ulike sammenhenger. I arbeidslivs sammenheng snakker vi som regel om tillitsvalgte som personer som er valgt for å representere de ansatte på en arbeidsplass. I en slik kontekst blir den tillitsvalgte de ansattes representant.

Lasse Pettersen
Lasse Pettersen

Lasse Pettersen (40) er regionstillitsvalgt for Kriminalomsorgens Yrkesforbund i region nord og har etter hvert lang erfaring som tillitsvalgt. Pettersen er delvis frikjøpt fra sin faste stilling som fengselsbetjent ved Kriminalomsorgen Nordland og jobber mer eller mindre på fulltid med tillitsvalgtoppgaver. Han er også engasjert av forbundet sentralt som kursholder og debuterer i år som medlem av forhandlingsutvalget til KY når det skal forhandles om lønn til de store gruppene som en del av de lokale lønnsforhandlingene.

Alle som er medlem av en fagforening har krav på hjelp fra den tillitsvalgte. Det følger gjerne av vedtektene hvilken bistand tillitsvalgte på ulike nivåer kan bidra med.

Som medlem kan du få hjelp til noe du er usikker på rundt jobben din. Den tillitsvalgte skal kunne representere medlemmet i all dialog med arbeidsgiver rundt forhold på arbeidsplassen. For eksempel kan den tillitsvalgte hjelpe til med at du som ansatt får det du har krav på rundt ferie, lønn, permisjoner og lignende. Dessuten er tillitsvalgte involvert i ansettelsesprosesser og personalsaker. Der har den tillitsvalgte ofte rollen som såkalt garantist for korrekt saksbehandling. Det vil si at vi som tillitsvalgte har ansvar for å påse at prosessene går riktig for seg i forhold til lov- og avtaleverket.

Jeg oppfordrer spesielt kvinnelige arbeidstakere til å engasjere seg i fagforeningsarbeidet

Lasse Pettersen

For mange kan det være vanskelig å skille mellom rollene som tillitsvalgt og verneombud. Hva er egentlig forskjellen på de to?

Et verneombud har ansvar for det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. Verneombudets arbeid er regulert av arbeidsmiljøloven og forskriftene hjemlet i den. En tillitsvalgt har ansvar for rettigheter og plikter etter en mengde lover og avtaler. Han eller hun skal være der hvis et medlem trenger bistand. En tillitsvalgts virke er regulert av Hovedavtalen i staten. Den hjemler at den tillitsvalgte kan bruke arbeidstiden på de oppgaver som er viktige for medlemspleie og for partssamarbeidet på arbeidsplassen.

Er rollen som tillitsvalgt vanskelig?

Det er en kjempeutfordring å være nøytral som tillitsvalgt. Det er nok en del som forventer at vi som tillitsvalgte skal stå på den ansattes side, uansett. Da må vi forklare at det alltid er minst to sider av en sak. Vi skal ivareta både den ansatte og lederen. Vi har et ansvar som tillitsvalgte for å opprettholde et godt samarbeid mellom de ansatte og ledelsen. Det er menneskelig å feile og vi har stadig vekk ledere eller administrasjonspersonell som gjør feil. I de situasjonene forklarer vi hvilke rettigheter og plikter som gjelder i den aktuelle situasjonen. Som regel ordner det seg ganske så raskt. Vår rolle som tillitsvalgte er sånn sett like mye veileder og megler som advokat for et medlem.

Hvordan fungerer systemet med tillitsvalgte?

Det er tillitsvalgte på alle nivåer i Kriminalomsorgen. Selv på sammenslåtte enheter skal det være såkalte plasstillitsvalgte. Dersom forbundet ikke har egen lokalforening har vi i det minste en kontaktperson som kan henvise til kontakt med en tillitsvalgt som kan bistå medlemmet. På de aller fleste lokasjoner i Kriminalomsorgen er det dessuten flere fagforeninger representert. Det er ikke uvanlig at det er tillitsvalgte og medlemmer fra forbund under alle de fire hovedsammenslutningene på en enhet i Kriminalomsorgen. Dersom det er flere forbund på enheten må de tillitsvalgte også samarbeide seg imellom. Det gir ingen mening i at de tillitsvalgte skal kjempe mot hverandre. Ansatte velger sin tilhørighet til fagforening ut fra hva de mener er best for dem. Vi må derfor presentere våre styrker slik at ansatte kan ta et kvalifisert valg om fagforeningstilhørighet.

Er det egentlig behov for tillitsvalgte og fagforeninger i dagens samfunn?

Noen vil mene at fagforeninger er blitt en såkalt anakronisme. Noe gammelt og utdatert som tilhører en svunnen tid. Vi kan mene at vi har oppnådd alt som er å oppnå. Vi har organisasjonsfrihet, kortere arbeidsdager, lovfestet ferie, sykepenger og medbestemmelse som gir rett til forhandlinger om lønn og andre vilkår. Vi tar nok disse rettighetene i dag for en selvfølge, men det er viktig å huske at alt det som er gitt i prinsippet også kan tas fra en. Som tillitsvalgt er det en del av min rolle å opprettholde bevissthet rundt at alle sårt tilkjempede rettigheter er under konstant press. Så er det flere andre utfordringer, som med økende bruk av vikarer, korttidskontrakter, omorganiseringer og arbeidstids planlegging for å nevne noe.

Hva med lønnsspørsmålet?

Uansett hva som skjer i arbeidslivet fremover er jeg helt sikker på at det lønner seg å stå sammen. 2022 er et veldig spesielt år på mange måter og selv om vi ikke oppnår det vi måtte ønske oss er jeg overbevist om at vi må fortsette å stå sammen for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene i Kriminalomsorgen. Jeg håper og tror på at arbeidsgiver vil komme oss som organisasjon i møte når vi poengterer de rekrutteringsmessige utfordringene vi er stilt overfor.

Det er åpenbart at du brenner for fagforeningsarbeidet. Hvordan ble du tillitsvalgt?

Jeg vil si at jeg ikke hadde en tradisjonell inngang i fagforeningsarbeidet. Før jeg startet i Kriminalomsorgen hadde jeg ikke vært aktiv i fagforening. På fengselsskolen var jeg heller ikke engasjert i fagforeningsarbeidet, men når jeg avtjente pliktåret mitt på Bruvoll fengsel i 2007 ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg en rolle i styret til KY Bruvoll. Jeg svarte at jeg i utgangspunktet ikke var det, men sa noe motvillig ja til å stille som vara på årsmøtet.

På det samme årsmøtet ville medlemmene ha meg som nestleder og det var det jeg ble valgt inn som. Året etter ble jeg spurt om jeg kunne være lokallagsleder for KY i Bodø – som jeg takket ja til.

Jeg har vært enormt privilegert som har blitt kurset og skolert av forbundet sentralt helt fra jeg begynte som nestleder. Jeg skylder en stor takk til daværende lokallagsleder på Bruvoll, Knut Wenger og medlemmene på Bruvoll, i Bodø og ved Region Nord for tilliten de har vist meg ved å velge meg som representant for dem.

Støtten og skoleringen fra forbundet sentralt har gjort meg i stand til å utføre vervet på en tilfredsstillende måte. Jeg vil også trekke frem utallige telefonsamtaler med tillitsvalgte i egen organisasjon og hjelp og veiledning i enkeltsaker som en grunn til at jeg har vært tillitsvalgt i 12 år på lokalt nivå og snart 4 år på regionalt nivå.

Om du som leser denne artikkelen har lyst å bidra i din lokalforening har jeg en oppfordring til deg:
Gjør akkurat det!

Det å få muligheten til å bistå enkeltmedlemmer i saker og det å få muligheten til å påvirke egen og kollegaers arbeidshverdag er utrolig givende og motiverende.
Til slutt vil jeg oppfordre spesielt kvinnelige arbeidstakere til å engasjere seg i fagforeningsarbeidet.

Begrepet tillitsvalgt:

Tillitsvalgt (store norske leksikon, snl.no)
Tillitsvalgt er en person som er valgt av en større eller mindre gruppe for å være gruppens talsmann i mer eller mindre spesifiserte sammenhenger. Den tillitsvalgte kan være en av gruppen, eller en utenforstående.
Arbeidslivet
Systemet med tillitsvalgte er særlig innarbeidet i arbeidslivet, og arbeidsmiljøloven forutsetter flere steder at de ansatte representeres gjennom tillitsvalgte, som vanligvis vil være valgt av og blant de fagorganiserte arbeidstagerne.
Tariffavtalene inneholder ofte særlige bestemmelser som skal verne den tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse fra arbeidsgiverens side. På den annen side har den tillitsvalgte plikt til å gjøre sitt beste for å vedlikeholde et rolig og godt samarbeid på arbeidsstedet. Deltar en tillitsvalgt i en ulovlig arbeidskamp, vil dette normalt være et større pliktbrudd, og kunne medføre et større erstatningsansvar enn tilfellet er for den vanlige arbeider. Dette ansvar unngår en ikke ved å nedlegge sitt verv, og deretter delta i arbeidskampen.
Tillitsvalgt (store norske leksikon, snl.no)
Tillitsvalgt (arbeidstilsynet.no)
En tillitsvalgt er gjerne valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. 
Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.
En tillitsvalgt kan også være en samlende person på arbeidsplassen som de ansatte i fellesskap har valgt for å representere dem overfor ledelsen. Dette kan være tilfeller der de ansatte ikke er organisert i en fagforening, men at arbeidsgiver og de ansatte sammen blir enige om en tillitsvalgtordning. I andre tilfeller vil verneombudet være den som også fungerer som tillitsvalgt.
Fagforening
Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag, og fagforeningen skal ivareta interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Dette gjøres gjerne ved å nedfelle rettigheter gjennom tariffavtaler. Nærmere opplysninger om rettigheter og plikter som følger av medlemskap i en fagforening må tas med det aktuelle fagforbund.
Regelverk
Arbeidsmiljøloven har ingen direkte bestemmelser som krever at virksomheten skal ha en tillitsvalgt, men forutsetter flere steder at ansatte er representert gjennom tillitsvalgte i saker som gjelder arbeidsvilkår. Vanligvis vil representanten være valgt av og blant de fagorganiserte arbeidstakerne.
Tillitsvalgt (arbeidstilsynet.no)
Tillitsvalgt (Hovedavtalen)
§ 35 Valgregler – tillitsvalgte
1. Ved hver virksomhet og driftsenhet skal det velges tillitsvalgte, hvis arbeidsgiver eller en organisasjon krever det.
2. Tillitsvalgte skal fortrinnsvis velges eller utpekes av og blant organisasjonenes medlemmer som har arbeidet i virksomheten i de siste 2 år, og som har erfaring og innsikt i virksomheten.
3. Heltidstilsatt eller deltidstilsatt som arbeider 14 timer pr. uke eller mer eller minst 35 % av full stilling, kan velges som representanter (tillitsvalgt) for de ansatte.
4. Arbeidstakere som til vanlig representerer arbeidsgiver i forhandlinger og drøftinger e.l. etter Del 1, er ikke valgbar på de områder eller nivåer vedkommende opptrer som arbeidsgiverrepresentant. Oppstår det tvil om hvem som omfattes av første ledd, avgjøres dette i forhandlinger i vedkommende virksomhet. Oppnås ikke enighet, kan hver av partene kreve at saken avgjøres av fagdepartementet.
5. Tillitsvalgte i organisasjonene er alltid å betrakte som representanter for de ansatte.
6. Dersom ikke annet er bestemt, gjelder valget for ett år om gangen. Slutter vedkommende på arbeidsstedet, opphører vedkommende å være tillitsvalgt.
Tillitsvalgt (Hovedavtalen)