Verdensdagen for psykisk helse

I dag markerer vi Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen oppfordrer til å gjøre viktige møteplasser mer inkluderende. Det er viktig at de enkelte arbeidsplasser er inkluderende arenaer for å sikre at målsetningene i lov- og avtaleverket om et helsefremmende arbeidsmiljø kan oppnås.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å lage plass til flere.

For å bidra til økt inkludering og nærvær på jobb, rettes i år oppmerksomheten særlig mot emosjonelle belastninger. Innen profesjoner som opplever relasjonelle belastninger, som de ansatte innen Kriminalomsorgen, er det spesielt viktig at oppmerksomhet vies betydningen av de utfordringene som oppleves i løpet av arbeidet.

Forskning tyder på at over tid kan det å håndtere emosjonelle krav store deler av arbeidsdagen føre til økt risiko for emosjonell utmattelse og sykefravær.

KY har vært en sterk pådriver når det gjelder å få kartlagt ansattes psykiske helse og arbeidsbelastning i førstelinjen. Vi har endelig fått en rapport som viser skremmende og bekymringsverdige tall, men ikke overraskende når det gjelder arbeidsbelastningen hos våre ansatte.
Kartleggingen av nåværende ansattes belastningsqreaksjoner viser følgende:

 • 56% av de ansatte opplever symptombelastning knyttet til utmattelse
 • 42% opplever moderat til betydelig svekkelse i funksjon og sosialt liv
 • 36% har sannsynligvis somatiske plager
 • 1% opplever svært alvorlige symptomer på stress
 • 6% opplever alvorlige symptomer på stress
 • 11% opplever moderate symptomer på stress
 • 14% opplever milde symptomer på stress
 • 19% har sannsynligvis angst
 • 12% har sannsynligvis depresjon
 • 9% har sannsynligvis PTSD
 • 12% har sannsynligvis kompleks PTSD

I lys av Rambøll rapporten som ble offentliggjort i september vil vi som fagforening fortsette arbeidet og ansvarliggjøre arbeidsgivers håndtering og oppfølging av denne. KY sitter blant annet i arbeidsgruppen som skal jobbe videre med rapporten, iverksette tiltak og gi anbefalinger til KDI.

Vi trenger at politisk ledelse bevilger fruktbare budsjettrammer som sikrer en trygg drift og et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Basert på analyse av samlede data i Rambøll rapporten er det utarbeidet 21 forslag til tiltak. Tiltakene fokuserer både på forebygging og håndtering, en bærekraftig bemanning og bevilgning av ressurser er det viktigste tiltaket i rapporten.

Vi mener det særlig er to spørsmål som bør tas opp i fora på arbeidsplassen:
Hva tenker ledere, verneombud og tillitsvalgte om emosjonelle krav i jobbsammenheng?
Hva handler emosjonelle krav om og hvordan kan du/dere jobbe med dette på deres arbeidsplass?

Årets markering av verdensdagen for psykisk helse handler om å lage plass og at vi alle har et ansvar for å lage plass til flere. Sosial støtte er viktig, men kanskje spesielt for arbeidstakere som jobber i yrker hvor emosjonelle krav øker risikoen for emosjonell utmattelse og sykefravær. Vi oppfordrer kollegaer, medlemmer, arbeidsgiver og andre organisasjoner til å ta ansvar, støtte, og ta vare på hverandre.

Husk at DU ikke er alene – DU er god nok- SAMMEN er vi sterkere 🧡

#lagplass #verdensdagenforpsykiskhelse #psykiskhelse #mentalhelse